Whats'up@2023 is voorbij, fijn dat u er bij was! Alle foto's en de aftermovie ziet u hieronder op deze site. Bekijken

Wettelijke informatie

What'sUp@2023 is een initiatief van Cipal Schaubroeck NV. Op deze pagina lees je onze cookiepolicy en onze privacyverklaring.

Cookiepolicy

1 Cookies

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites en applicaties op jouw lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: er zijn technische cookies (bijvoorbeeld voor het bijhouden van taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies die verlopen na één sessie) en tracking cookies (cookies die jouw gedrag op het internet volgen en bijhouden, om jou op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bevat enkele bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. De wet is een omzetting van de Europese e-Privacyrichtlijn, wat betekent dat de cookiewetgeving verschillend kan geïmplementeerd worden in andere Europese lidstaten.

Cipal Schaubroeck is gevestigd in België en volgt bijgevolg de Belgische wetgeving inzake cookies.

2 Doel en nut van cookies

Cipal Schaubroeck wil elke bezoeker van de website zo goed mogelijk informeren over zijn rechten onder de Belgische wetgeving inzake cookies, en over welke cookies Cipal Schaubroeck gebruikt. Door de website te gebruiken gaat de bezoeker akkoord met het gebruik van cookies. Cookies helpen Cipal Schaubroeck om jouw bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera) en om jou meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.

Als je de website van Cipal Schaubroeck wil consulteren, is het aan te raden dat de technische instellingen voor cookies ingeschakeld werden. Zonder ingeschakelde cookies kan Cipal Schaubroeck geen probleemloos bezoek op de website garanderen. Indien je de cookies liever niet wenst, ben je als bezoeker vrij om de cookies uit te schakelen.

Wij gebruiken cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze van belang kunnen zijn.

3 Soorten cookies gebruikt door Cipal Schaubroeck

We onderscheiden volgende types cookies, naargelang hun doeleinden:

 • Essentiële/ Strikt noodzakelijke cookies:
  Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door jou zijn gesteld, zoals het instellen van jouw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Ze zijn noodzakelijk voor een goede communicatie en ze vergemakkelijken het navigeren (bijvoorbeeld naar een vorige pagina terugkeren, etc.).
 • Niet-essentiële cookies:
  Deze cookies zijn op zich niet noodzakelijk om de website te laten functioneren, maar ze helpen ons wel een verbeterde en gepersonaliseerde website aan te bieden.
  • Functionele cookies:
   Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina's.
  • Analytische cookies:
   Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic bijhouden, zodat we de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de website verplaatsen.
  • Targeting / advertising cookies:
   Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via onze website worden ingesteld. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van jouw interesses samen te stellen en jou relevante advertenties op andere sites te laten zien.

Wij gebruiken enerzijds onze eigen cookies en anderzijds cookies van zorgvuldig geselecteerde partners met wie we samenwerken. Hieronder een overzicht:

Essentiële / Strict noodzakelijke cookies

NAAM COOKIETYPE COOKIEBEWAARDUUR
october_session
functionele cookie
1 minuut
klarofunctionele cookie1 jaar

Analytische cookies van derdepartijen

NAAM COOKIETYPE COOKIEBEWAARDUUR
_ga
analytische cookie
2 jaar
_ga_analytische cookie2 jaar

Bij eerste bezoek aan de site krijg je de keuze om de analytische cookies al dan niet uit te schakelen. Je kunt ten allen tijde je voorkeuren aanpassen door onderaan op "Privacyvoorkeuren" te klikken.

4 Beheer van cookies

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in jouw browser. Kies ‘Voorkeuren’ in het taakmenu.

 • Klik op het Privacy tabblad. Zoek de sectie genaamd ‘Cookies en andere websitegegevens’
 • Duid aan dat je cookies aanvaardt.

Als je de website van Cipal Schaubroeck wil consulteren, is het aan te raden dat je cookies ingeschakeld hebt. Echter, als je dit liever niet wenst, ben je als bezoeker vrij om de cookies uit te schakelen via jouw browserinstellingen.

5 Rechten van de bezoekers

Aangezien cookies een verwerking van persoonsgegevens kunnen uitmaken, heb je als betrokkene recht op de rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens. Als betrokkene kan je volgende rechten uitoefenen:

 • Recht op verzet: Indien er sprake is van een zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen kan men zich verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens.
 • Recht op toegang: Iedere betrokkene die zijn identiteit bewijst, beschikt over een recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieën van gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.
 • Recht op verbetering: Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen op verzoek van de betrokkene steeds verbeterd of zelfs uitgewist worden.

De uitoefening van deze rechten gebeurt conform de modaliteiten zoals bepaald in onze Privacyverklaring. Meer informatie over de rechten van bezoekers vind je ook in de Privacyverklaring hieronder.

Privacyverklaring 

Wij respecteren de privacy van iedereen die met Cipal Schaubroeck in contact komt. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDRP) stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Cipal Schaubroeck met persoonsgegevens omgaat.

Verantwoordelijke voor de verwerking

CIPALSCHAUBROECK NV met hoofdzetel te CIPALSTRAAT 3, 2440 GEEL, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 066 4474 051 (in deze privacy policy ook Cipal Schaubroeck, “wij” of “ons” genoemd), is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Onder “persoonsgegevens” verstaan we alle informatie die je direct, maar ook indirect, kan linken aan een individueel persoon. Dit zijn vaak voor de hand liggende gegevens zoals naam, emailadres en telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook jouw IP-adres.

De term “verwerking” dekt een ruime lading handelingen die -al dan niet met behulp van geautomatiseerde digitale processen- uitgevoerd kunnen worden. Zo verstaan we onder verwerking o.a. het verzamelen, opnemen, organiseren, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verdelen of beschikbaar stellen (op welke manier dan ook), het samenbrengen, combineren, archiveren, verwijderen of definitief vernietigen van gegevens.

Waarom hebben wij die gegevens nodig?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en verdiepen van uw relatie met Cipal Schaubroeck. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om te kunnen reageren op een door u verzonden informatieverzoek m.b.t. onze producten of diensten;
 • om u telefonisch of schriftelijk te bereiken ten einde onze dienstverlening uit te kunnen voeren bij het gebruik van onze producten;
 • om u te informeren over wijzigingen binnen onze dienstverlening en productaanbod;
 • om u te voorzien van onze nieuwsbrief en/of te informeren over onze projecten, informatie- of studiedagen, opleidingen, technologische evoluties in de sector, …;
 • om uw inschrijving (vb. voor een opleiding, infodag of evenement) te kunnen verwerken.

Op het moment dat u zich via de website, of op een andere manier, opgeeft voor één van onze activiteiten (bijvoorbeeld een nieuwsbrief, aanvraag tot informatie, inschrijving voor een studiedag, …), dan heeft Cipal Schaubroeck een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie. Dit zo lang u niet heeft aangegeven dat u zich van deze informatievoorziening of dienstverlening wil uitschrijven.

Indien uw bestuur/organisatie/bedrijf klant is van Cipal Schaubroeck, dan verwerken wij uw gegevens als noodzakelijk onderdeel van de uitvoering van de rechten en plichten die voortvloeiend uit de klant-leverancierrelatie of op grond van de wet.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Cipal Schaubroeck bewaart uw persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn start direct na registratie van de gegevens en uw gegevens worden verwijderd op het moment dat deze niet langer relevant zijn voor de dienstverlening.

Voor politieke mandatarissen is dit bijvoorbeeld gedurende de ganse duur van de legislatuur en/of het mandaat, voor een gebruiker bijvoorbeeld zolang hij/zij gebruik maakt van één of meerdere van onze toepassingen.

Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Cipal Schaubroeck op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Bescherming van de persoonsgegevens

Gegevensbeveiliging is voor ons zeer belangrijk en wij verbinden ons ertoe de nodige fysieke en passende technische en organisatorische (voorzorgs)maatregelen te nemen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Indien samengewerkt of beroep gedaan wordt op derde partijen voor het verwerken van gegevens zullen we steeds een overeenkomst sluiten met de partij zodat ook deze zich ertoe verbindt te handelen conform de voorwaarden gesteld in de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd).

Toegang tot de gegevens

We beperken de toegang tot jouw gegevens tot de personeelsleden die strikt noodzakelijk zijn voor het verwerken van persoonsgegevens.

Onze medewerkers ondertekenen bovendien een medewerkerspolicy die hen ertoe verbindt jouw gegevens als een goede huisvader te beheren (niet foutief verwerken, niet verkopen, niet ongevraagd verwijderen, en alle andere vorm van onredelijke verwerking van jouw persoonsgegevens).

Bron van de gegevens

De gegevens die we verwerken kunnen afkomstig zijn van verschillende bronnen, zoals:

 • informatie die u ons verstrekt hebt door uw inschrijving op onze nieuwsbrief;
 • ter gelegenheid van informele of commerciële contacten, ter voorbereiding van een project, tijdens een prospectiefase, uw bezoek aan een beursstand, …;
 • als gebruiker van één of meerdere van onze toepassingen, waarbij persoonsgegevens nodig zijn om u informatie te bezorgen over de toepassing (vb. release-nota’s, product-updates, …);
 • als gebruiker van één of meerdere van onze toepassingen om u te identificeren en/of toe te laten tot computersystemen (vb. als Power-user van onze Online Servicedesk);
 • de Pinakes-databank, een databank met overheidscontacten opgericht vanuit de publiek-private samenwerking tussen de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) en de uitgeverij Politeia nv.

Algemene nieuwsbrief

U kan zich via onze website aanmelden voor de algemene nieuwsbrief van Cipal Schaubroeck. Hiermee informeren wij geïnteresseerden over relevante evoluties en ontwikkelingen, projecten, producten, infosessies, studiedagen, opleidingen, …

Op iedere nieuwsbrief kan u een link vinden waarmee u zich kan afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt, anders dan aan de mailprovider.

Gegevens inzien en aanpassen

U heeft steeds recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens en wij zullen deze op uw verzoek verwijderen.

Indien u meer informatie wilt over Cipal Schaubroeck, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op met:

Cipal Schaubroeck nv

 • Vestiging Geel: Bell-Telephonelaan 154, 2440 Geel – 014 57 62 11
 • Vestiging Nazareth: Steenweg Deinze 154, 9810 Nazareth – 09 389 02 11
 • marcom@cipalschaubroeck.com

of met de Data Protection Officer van Cipal Schaubroeck

 • kris.joris@cipalschaubroeck.be – 014 57 62 62

Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Google Analytics

De bezoekgegevens van de website worden bijgehouden. Hiervoor wordt met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen en de gegevens de uw browser meestuurt geregistreerd. Deze gegevens worden gebruikt voor statische analyses van het bezoek- en klikgedrag op de website. Dit alles om de website te kunnen optimaliseren. Voor het uitvoeren van de analyses gebruiken wij Google Analytics. Lees hiervoor ook het privacybeleid van Google voor meer informatie, als ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Via onze website kunnen ook cookies geplaatst van Google, als deel van de Analytics-dienst. Google kan de verzamelde informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Linken naar Sociale Media

Op onze website zijn knoppen opgenomen waardoor u wordt doorverwezen naar Sociale Media-sites (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, …). De knoppen op onze website zijn hyperlinks en bevatten geen code van de desbetreffende Sociale Media-sites.  Bij het bezoeken van deze Sociale Media-sites bestaat wel de mogelijkheid dat er door hen cookies geplaatst worden. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Sociale Media-sites om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Gebruik van foto’s en video’s door Cipal Schaubroeck

Tijdens evenementen, vergaderingen, opleidingen, persmomenten en info- of studiedagen (niet-limitatieve lijst, hierna genoemd ‘evenementen’) die georganiseerd worden door Cipal Schaubroeck in haar kantoren of op een andere locatie, kunnen er mogelijk door Cipal Schaubroeck – of door een derde in opdracht van Cipal Schaubroeck – foto’s genomen worden en/of video-opnamen gemaakt worden. Deze kunnen gebruikt worden op onze sociale mediakanalen, nieuwsbrieven, presentaties, publicaties, e.d.

Deze foto’s en video’s hebben een louter informatief karakter en dienen in de meeste gevallen ter ondersteuning van een artikel, een reportage of een bericht in onze nieuwsbrief of onze sociale media-kanalen, waarbij de weergave van personen bijkomstig is.

Bezoekers van – of deelnemers aan – Cipal Schaubroeck evenementen verklaren geen aanspraak te maken op enigerlei vergoeding voor de afstand van portretrechten of voor het gebruik van foto’s en beelden.

Indien u niet akkoord gaat met het gebruik van de opname(n), deel dan uw bezwaar mee tijdens het evenement of contacteer Cipal Schaubroeck marketing & communicatie via marcom@cipalschaubroeck.be, met een duidelijke verwijzing naar de desbetreffende foto en/of video-opname(n).

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

U hebt het recht op inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Aanpassing privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Cipal Schaubroeck adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

Terug naar homepagina